top of page

Algemene voorwaarden Orthopedieren - december 2013

 

Artikel 1. Definities & algemene bepalingen

1.1 Orthopedieren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Orthopedieren is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57842256.

1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die aan Orthopedieren een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die Orthopedieren uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het aanmeten, vervaardigen en afleveren van maatwerk orthopedische hulpmiddelen voor dieren.

1.4 Hulpmiddelen: alle door Orthopedieren geleverde orthopedische goederen. 

1.5 De Klant dient afspraken uiterlijk 72 uur van te voren af te zeggen indien de Klant verhinderd is. Indien de Klant minder dan 72 uur van te voren een afspraak afzegt, zal Orthopedieren de daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst

2.1 De tarieven voor de door Orthopedieren te verlenen diensten worden tijdig kenbaar gemaakt aan de Klant. Tarieven in folders en dergelijke zijn indicatief en kunnen afwijken van de prijzen die in de overeenkomst  tussen de Klant en Orthopedieren worden vastgesteld.

2.2 Orthopedieren zal de Klant uitnodigen voor een intakegesprek en de mogelijkheden betreft de Hulpmiddelen voorleggen. Indien de Klant na dit intakegesprek gebruik wenst te maken van de Diensten, dient de Klant het intakeformulier in te vullen en te ondertekenen.

2.3 Een overeenkomst tussen Orthopedieren en de Klant komt tot stand nadat de Klant het intakeformulier ingevuld en ondertekend heeft.

2.4 Orthopedieren heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen een Klant de dienstverlening te weigeren.

2.5 Nadat de Klant een opdracht heeft geplaatst voor de vervaardiging van Hulpmiddelen kan deze opdracht niet geannuleerd worden. Mocht de Klant desondanks toch annuleren, zal Orthopedieren de volledige kosten in rekening brengen bij de Klant.

 

Artikel 3 Intakegesprek & levering Hulpmiddelen

3.1 Orthopedieren zal de Klant tijdens het intakegesprek informeren over de mogelijkheden van de door Orthopedieren geleverde Hulpmiddelen.

3.2 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal Orthopedieren een gipsafdruk maken van het aangedane lichaamsdeel van het dier waar het Hulpmiddel voor zal worden vervaardigd.

3.3 Orthopedieren overlegt met Klant de mogelijkheden betreft uiterlijke kenmerken van de Hulpmiddelen, zoals de kleur van de gebruikte materialen.

3.4 Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt in overleg met de Klant een datum en tijdstip overeengekomen waarop Orthopedieren de vervaardigde Hulpmiddel zal afleveren.

3.5 De Klant en Orthopedieren zullen bij het afleveren van het Hulpmiddel als bedoeld in artikel 3.4 het Hulpmiddel passen en waar nodig aanpassen. Indien aanpassing niet direct mogelijk is, wordt in overleg met de Klant een nadere datum en tijdstip overeengekomen waarop Orthopedieren het vervaardigde Hulpmiddel alsnog zal afleveren.

3.6 Bij het afhalen van het Hulpmiddel zal Orthopedieren de Klant een gebruiksaanwijzing verstrekken waarvan de bepalingen door de Klant in acht genomen dienen te worden. Eventueel gebruik van het Hulpmiddel in strijd met de gebruiksaanwijzing zal leiden tot vervallen van enige garantie als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Conformiteit

4.1 Vanaf het moment dat de Klant het Hulmiddel heeft afgehaald als bedoeld in artikel 3.4 en/of 3.5 en in gebruik neemt, heeft de Klant 14 dagen de tijd om kosteloos kleine wijzigingen aan het Hulpmiddel te laten verrichten door Orthopedieren. Deze wijzigingen betreffen enkel die wijzigingen die noodzakelijk zijn voor een degelijk gebruik van het Hulpmiddel en betreffen nimmer esthetische en dergelijke wijzigingen.

4.2 Wijzigingen als bedoeld in artikel 4.1 welke noodzakelijk zijn als gevolg van anatomische veranderingen van het aangedane lichaamsdeel van het dier (bijvoorbeeld zwelling en dergelijke), zullen niet kosteloos worden uitgevoerd door Orthopedieren.

4.3 Indien de door Orthopedieren geleverde Hulpmiddelen gebrekkig/non-conform mochten zijn, dient de Klant Orthopedieren hier duidelijk en gedetailleerd over in gebreke te stellen en de Hulpmiddelen ter reparatie aan te bieden aan Orthopedieren.

4.4 Indien een klacht over het door Orthopedieren geleverde Hulpmiddel gegrond wordt verklaard, wordt de Klant reparatie, een vervangend Hulpmiddel of restitutie van de factuurwaarde van het Hulpmiddel aangeboden.

4.5 Orthopedieren kan geen garantie geven over de resultaten die Hulpmiddelen mochten bewerkstelligen. Onvoldoende of beperkte resultaten geven nimmer recht op restitutie of vrijstelling van eventuele betalingen.

 

Artikel 5 Betaling & eigendomsvoorbehoud

5.1 De Klant dient alle aan Orthopedieren verschuldigde bedragen, op een door Orthopedieren te bepalen wijze, aan Orthopedieren te doen toekomen.

5.2 Alle door Orthopedieren verzonden facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden. Na het verstrijken van deze termijn zal Orthopedieren de Klant schriftelijk informeren over de achterstallige betaling en de Klant nogmaals 14 dagen gunnen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Mocht Klant na deze aanmaning niet overgaan tot voldoening van de factuur zal Orthopedieren de (wettelijke)buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-. Ook zal Orthopedieren dan de wettelijke rente in rekening brengen.

5.3 Bij niet tijdige betaling heeft Orthopedieren het recht de dienstverlening jegens de Klant te staken tot het moment dat de Klant wel voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

5.4 De door Orthopedieren geleverde Hulpmiddelen blijven het eigendom van Orthopedieren tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Orthopedieren gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Hulpmiddelen, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

5.5 Ingeval Orthopedieren een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Orthopedieren vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Orthopedieren spant zich in voor een optimale uitvoering van de Diensten, maar kan nimmer enige garantie geven over het effect van Hulpmiddelen.

6.2 De Klant maakt op eigen risico gebruik van de Hulpmiddelen. Derhalve is Orthopedieren nimmer aansprakelijk voor eventuele letselschade of overige fysieke ongemakken die een dier mocht lijden als gevolg van deze Hulpmiddelen.

6.3 Orthopedieren is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van Diensten.

6.4 Mocht onverhoopt toch aansprakelijkheid aan de kant van Orthopedieren worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6.4 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Orthopedieren beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

6.6 De aansprakelijkheid van Orthopedieren wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Orthopedieren onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Orthopedieren ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

6.7 Aansprakelijkheid van Orthopedieren voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Orthopedieren partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

7.2 De Klant en Orthopedieren zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten, is de rechter in Den Haag bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en Orthopedieren.

bottom of page